Zawartość

Zawartość

Zawartość

Zawartość

Zawartość

KREUJEMY ROZWIĄZANIA HRM ZORIENTOWANE NA REALIZCJĘ STRATEGII FIRMY.

 • Rozwiązania HRM mają integrować ludzi wokół celów strategicznych i budować zaangażowanie w osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku.
 • Zarządy wymagają od Zespołów HR przede wszystkim mierzalnych efektów.
 • Dostarczamy rozwiązania HR pozwalające wykazać się wynikami w oparciu o wskaźniki controllingu personalnego oraz w odniesieniu do wyników całej firmy.
 • Kształcimy menedżerów i zespoły HR w kaskadowaniu celów strategicznych oraz ocenie ich realizacji.

WSPIERAMY W SPRAWNYM DZIAŁANIU ZESPOŁY HR i HR BUSINESS PARTNERÓW.

 • Najlepsze Zespoły HR skupiają się na współpracy z menedżerami, własnej profesjonalizacji oraz budowaniu silnej pozycji w firmie.
 • Zarządy, Menedżerowie i Pracownicy oczekują współpracy i realnych działań na rzecz całej firmy, ale również dedykowanych im bezpośrednio.
 • Pomagamy wypracowywać nowoczesne modele działania HRM, struktury i role m.in. Ekspertów Kompetencyjnych i Strategicznych, HR Generalistów, HR Business Partnerów.
 • Wspieramy też zespoły HR we własnym rozwoju poprzez dedykowane szkolenia i warsztaty.

REKOMENDUJEMY UŻYTECZNE I SPRAWNE NARZĘDZIA HRM.

 • Spełniające oczekiwania biznesu, sprawdzone, działające i przyjazne w stosowaniu rozwiązania to miara sukcesu Zespołu HR.
 • Bogate doświadczenia zawodowe pozwalają nam na wieloaspektowe rozumienie potrzeb Zarządów, Menedżerów i Zespołów HR, a także Pracowników.
 • Wraz z całą Organizacją wypracowujemy narzędzia dostosowane do specyfiki i potrzeb Firmy, czerpiąc jednocześnie ze sprawdzonych praktyk rynkowych.
 • Wspieramy też zespoły HR w opracowaniu strategii HR, audycie i porządkowaniu procesów HR, konstruowaniu zasad, narzędzi i procedur HR.

WSPIERAMY MENEDŻERÓW I SPECJALISTÓW W DOSKONALENIU I SPRAWNYM DZIAŁANIU ZAWODOWYM, A ABSOLWENTÓW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY.

 • Dzisiejsze wymagania wobec menedżerów i specjalistów, jak również wobec osób wychodzących dopiero na rynek pracy są bardzo wysokie.
  Znamy poszukiwanie przez pracodawców profile kompetencyjne kandydatów.
 • Wiedzą fachowa na stanowiskach specjalistycznych to podstawa, jednak równie ważne są szerokie kompetencje społeczne, elastyczność i innowacyjność.
  Od menedżerów wymaga się sprawnego zarzadzania i inspirującego przewodzenia, a od absolwentów szybkiej adaptacji do środowiska pracy.
 • Wspieramy menedżerów i specjalistów w kreowaniu przedsiębiorczej postawy, niezależnie czy prowadzą własny biznes, czy też pracują na rzecz swoich Pracodawców.
 • Wraz z pracodawcami, Uczelniami i firmami szkoleniowymi współtworzymy oferty edukacyjne oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty inspirujące
  do efektywnego i odkrywczego działania. 

Zaproś nas do swojej Firmy.

 • Zbudujemy nowoczesne procedury i narzędzia HR.
 • Przeszkolimy zespół HR i menedżerów z ich stosowania. 
 • Wspólnie wdrożymy nowe rozwiązania.
Skorzystaj z dedykowanych szkoleń i warsztatów HRM.
 • Przekażemy wiedzę i umiejętności, jak samodzielnie opracować i wdrożyć rozwiązania HR w oparciu o sprawdzone praktyki rynkowe.
 • Sam opracuj rozwiązania dla swojej Firmy oparte na najlepszych praktykach.
 • My chętnie udzielimy Ci konsultacji lub wesprzemy Cię we wdrożeniu nowych rozwiązań.